Партньор на Проватон
 Кабинетът “Петков”: Отмяна на таксата за ползване на детски ясли и градини – януари 2022 г.

Кабинетът “Петков”: Отмяна на таксата за ползване на детски ясли и градини – януари 2022 г.

Сподели в

“Продължаваме промяната” публикува законодателната програма на проектоправителството с хоризонт пълен 4-годишен мандат. Тя е част от коалиционното споразумение с БСП, “Демократична България” и “Има такъв народ”. Съдържа 73 точки. Част от тях са със срок на изпълнение “незабавно”, други – с конкретен краен срок, а при трети не е определен такъв.

 

Правосъдие

– разделяне и реформиране на КПКОНПИ. Антикорупционното звено/комисия трябва да получи разследващи функции – незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на Народното събрание;

– промени в Закона за съдебната власт (ЗВС) с цел трансформиране на ВСС с цел магистратите да продължат да упражняват ефективно професията си по време на мандата – незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на НС;

– промени в НПК и ЗСВ с цел закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура – незабавно;

– въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство – незабавно;

– изменения в ЗСВ за ограничаване правомощията на главния прокурор по надзора за законност само до конституционно предвидената компетентност – незабавно;

– диалог за обсъждане на конституционни промени – незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС;

– реформиране на системата на съдебните такси в съдилищата, за да се гарантира достъпа на гражданите до правосъдие – незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС.

 

Финанси

– увеличаване прага за задължителна регистрация по ЗДДС до 100 000 лв. с бюджет 2023 и 160 000 лв. за 2024 г. при строг контрол за свързаност и налагане на санкции. Изменение на ЗДДС – срок: въвеждане на два етапа – бюджет 2023 г. и бюджет 2024 г.

 

Икономика и финанси

– промени в Търговския закон в глава несъстоятелност, създаване на ново гъвкаво дружество, отговарящо на нуждите на стартиращи и иновативни компании – няма посочен срок;

 

Енергетика

– полагане на усилия битовите потребители да не бъдат извеждани на регулирания пазар от 01.01.2022 г. – срок: януари 2022 г.;

 

Здравеопазване

– създаване на нов Закон за лечебните заведения. Коригиране на дисбаланса в устойностяването на клиничните пътеки и извеждане на ролята им на финансов механизъм, като първа стъпка към преминаване на нова система на финансиране. Пилотно въвеждане на нови финансиращи механизми – срок: 2022-2023 г.;

 

– законодателна инициатива с оглед създаване на електронно здравно досие и електронна здравна система – до края на 2022 г.;

 

– въвеждане на нови методични ръководства за лечение и диагностика – до декември 2022 г.

 

– законови промени, гарантиращи дейностите и структурите в трудно достъпни и отдалечени райони като инфекциозни, родилни и детски звена и отделения, както и социално значими за съответния регион звена да бъдат финансирани на база капацитет и потребност – до декември 2022 г.

 

– промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина с оглед повишаване на достъпа на граждани до медикаменти (деца до 14 г. и др) – до декември 2022 г.

 

Вътрешна сигурност

– изменение на ЗОП и ППЗОП за дигитализация на процедурите, ясни правила, по-добро регулиране “инхаус” процедурите с цел превенция и предотвратяване на злоупотреби с обществени средства;

 

– промени в договорите по ЗОП (поради драстично поскъпване на цените) по правила, които да гарантират нулева възможност за злоупотреби; да залегнат европейските норми по Fidic; ПЧП – да създаде механизъм за подобро функциониране – до 6 месеца;

 

– изменение на ЗСРС по отношение условията за искане, получаване и ползване на информация придобита, чрез СРС, вкл. и начина и сроковете за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез СРС информация – до 6 месеца.

 

Регионално развитие

– ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи правилата, във връзка с устройство на територията, защитени зони, категоризация на строежите и въвеждането им в експлоатация – до 1 година в срока на мандата.

 

Туризъм

– Закон за туризма, Закон за местните данъци и такси, Наказателен кодекс, с цел декриминализиране на превозите с МПС до 8+1 места, въведено през декември 2020 г., и ЗДДС с оглед запазване на специалната ставка 9% – до края на 2022 г., по отношение ЗДДС срокът е незабавен;

 

Околна среда

– изменение на ЗУО във връзка с въвеждане на мерки срещу нерегламентиран внос на отпадъци с цел въвеждане на депозитната система при опаковките, насърчаване на редукцията на отпадъци и рециклирането, както и разширяване приложението на принципа „Замърсителят плаща“ – до 12 месеца;

 

– изменение на ЗБР във връзка с въвеждане на органи по управление на защитените зони – до 6 месеца;

 

– изменение на законите за околната среда, за биологичното разнообразие, за чистотата на атмосферния въздух и за генномодофицираните организми с оглед прекратяване на наказателни процедури в сфера “Околна среда” – април 2022 г.

 

– промени в законите за устройство на територията и за околната среда с цел уреждане проблемите на уличното озеленяване и зелената система в градовете – декември 2022 г.;

 

– промени в Закона за опазване на околната среда с оглед контрол върху миризмите и светлинното замърсяване – декември 2022 г.

 

– промени в закона за защита от шума в околната среда с цел контрол върху шума от строителството и несистемните източници – декември 2023 г.;

 

– промени в закона за отговорността за причинени екологични щети с оглед обвързването му с административно наказателните процедури по ЗООС – декември 2022 г.;

 

– промени в Законите за горите, за лова и опазване на дивеча, за рибарството и аквакултурите и други свързани закони с оглед създаването на Държавна агенция по горите – януари 2022 г.

 

Международни отношения

 да се въведат в националното законодателство елементите от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, касаещи пряко насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция)- незабавно, но не по-късно от 6 месеца;

 

Социална политика

– Кодекс на труда – регламентиране на дистанционната работа, дигиталните трудови книжки, европейски стандарти на добавката за нощен труд, транспониране на директиви на ЕС за гъвкаво работно време и гъвкаво използване на отпуски – второ шестмесечие на 2022 г.

– Кодекс за социално осигуряване – механизъм за обезщетение на осигурените майки през втората година на майчинството; обвързване минималното обезщетение за безработица с минималната заплата – първо шестмесечие на 2022 г.

 

– създаване на нов механизъм за ежегодно индексиране на пенсиите, който да е устойчив във времето – второ шестмесечие на 2022 г.;

 

– дефиниране на „енергийна бедност” и „минимално количество вода за питейни нужди и битово потребление” – изготвяне на цялостен механизъм за подпомагане – в срок от шест месеца;

 

– изменение на Закона за местните данъци и такси – отмяна на таксата за ползване на детски ясли и градини – януари 2022 г.

Изменение на Кодекса за социално осигуряване – второ шестмесечие на 2022 г.:

 

– обвързване на максималния месечен размер на осигурителния доход с размера на средната работна заплата за страната;

 

– размерът на паричното обезщетение за отглеждането на дете до двегодишна възраст да е не по-малък от размера на минималната работна заплата за страната;

 

– обвързване на размера на минималното паричното обезщетение за безработица с размера на минималната работна заплата за страната;

Изменение на Закона за социалното подпомагане – въвеждане на месечна социална помощ за пенсионерите, чиято пенсия е под линията на бедност за страната – в размер на разликата между получаваната пенсия и линията на бедност – януари 2022 г.

 

Изменение на Кодекса на труда – второ шестмесечие на 2022 г.:

 

– въвеждане на „автоматичен“ механизъм за ежегодно определяне размера на минималната заплата за страната;

 

– увеличаване на заплащането на нощния труд;

 

– въвеждане на електронна форма на трудовите книжки;

 

– транспониране на Директивата за равновесието между професионалния и личния живот;

 

– прецизиране на уредбата на работата от разстояние;

 

Изменение на Закона за предучилищното и училищното

образование: безплатни учебници за всички ученици от 1-ви до 12-ти клас – юли 2022 г.

 

Образование

 

Промяна в Закона за предучилищното и училищното образование с цел невъзможност за партийно въздействие върху и от страна на РУО, директорите и учителите. Подобряване на нормативната рамка за граждански контрол – 2022 г.

 

2022-2023 г.: ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи:

 

– правилата за подбор и назначаване на директори на образователни институции;

 

– административните изисквания към учителите;

 

– разработване на комплексен план за мотивацията като стратегическа цел и средство за учители, директори, ученици и родители;

 

– нова система за стипендии за учениците;

 

– ограничаване броя учебниците по предмет за всеки клас, промяна в системата за оценяване пригодността на учебниците; пълен преглед на учебното съдържание;

 

– улесняване на достъпа на външни специалисти по определени учебни дисциплини в училищата;

 

– нова система за атестиране на учителите и директорите, включваща оценяване на знанията и уменията на учениците на входа и изхода от съответния образователен етап;

 

– нов модел за финансиране на училищата;

 

Земеделие

– законови промени в сектор “Земеделие” с цел активна роля в подкрепа на потреблението на български продукти. Насърчаване на регистрацията и промотирането на продукти със защитени географски означения, които включват защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно-специфичен характер, както и продукти, произведени по национална система от доброволни стандарти, гарантираща качество, произход, справедливо възнаграждение, достъп до пазар и здраве – 2022-2023 г.

 

– приемане и въвеждане на национална система от доброволни стандарти, гарантираща качество (традиционен продукт, пресен продукт), произход (местен продукт, фермерски продукт, планински продукт). Справедливо възнаграждение, достъп до пазара (директно от производителя, пресен продукт) – 2022-2023 г.

 

– създаване на нормативна база и изграждане на административен капацитет за работа на тържищата и местните фермерски пазари.

 

Изграждане на 6 регионални събирателни пазара с огледални мощности за пресни плодове и зеленчуци, и месо, чрез публично-частни партньорства (ПЧП) между държава, общини и оператори, които да дадат възможност на малките, средните и големите производители/вносители да пласират своята продукция към всички национални и регионални оператори и/или за износ, събирайки в едно митници и НАП, лаборатория на БАБХ, сортировъчни мощности, пакетажни цехове, експедиционни, маркетингови и консултантски услуги, склад и съхранение. – 2022-2023 г.

 

Втората година на майчинството да бъде равна на една минимална работна заплата в бюджет 2022. Държавните и общинските детски ясли и детски градини да бъдат безплатни и да има ваучерна схема за подпомагане на неприетите деца в детски градини. Пенсионерите пък да не получават по-малка обща сума на пенсия плюс добавка в сравнение с 2020 година.

 

Това е част от заложеното в частта “Труд и социална политика” на Споразумението за съвместно управление на страната в период 2021 г. – 2025 г, подписано от коалиционните партньори.

 

В споразумението са договорени следните краткосрочни мерки и цели – еднократна помощ в размер на една минимална работна заплата за самостоятелно наети в области с невъзможност за работа поради наложени COVID мерки, еднократна помощ в размер на една минимална работна заплата за родители останали вкъщи, за да гледат децата си заради затворени училища и детски градини поради COVID мерки. Удължаване на текущите мерки за бизнеса до края на COVID ситуацията, оценка на ефективността на текущия пакет от мерки за подпомагане на гражданите в условията на COVID, възможност за разсрочено плащане на енергийните сметки и осигуряване на дърва за огрев, чрез контрол върху пазара и износа, са също сред договорените краткосрочни мерки и цели.

 

По отношение на краткосрочната политика за възрастни хора и пенсионери е заложено с бюджет 2022 пенсионерите да не получават по-малка обща сума на пенсия плюс добавка, доплащане през социалната система за пенсии под линията на бедност. Всички плащания несвързани с осигурителния принос да бъдат за сметка на социалната система, при планиране на бюджет 2022 да се проведат работни групи със служители от социалните услуги, МФ и МТСП, се предвижда още в споразумението.

 

Средносрочните и дългосрочните мерки и цели, които си поставя споразумението, включват безплатни държавни и общински детски ясли и детски градини с бюджет 2022 и ваучерна схема за неприетите деца, които отговарят на условията за прием.

 

Предвижда се да се разгледат възможности за изграждане на допълнителни детски градини и ясли, и евентуално алтернативни методи за детска грижа, които са съобразени с дългосрочните мерки за регионално развитие.

 

Заложено е втората година на майчинството да бъде равна на една минимална работна заплата в бюджет 2022, да се обсъди и разгледа механизмът за обезщетение на осигурените работещи майки през втората година на майчинството.

 

Безплатни лекарства за малолетни до 14 години, прозрачен законовоопределен автоматичен механизъм за определяне на минималната заплата, който е базиран на европейската директива и след консултации със социалните партньори МРЗ да бъде 50 процента от средната работна заплата, предвижда споразумението.

 

Максималният осигурителен доход да бъде обвързан с определен коефициент към средната работна заплата, след консултации със социалните партньори, минимална добавка за нощен труд, базирана на европейските норми и след консултации със социалните партньори и адекватно определяне на линията на бедност според европейската методика, е заложено в проекта на споразумение в частта на средносрочните и дългосрочните цели.

 

Споразумението предвижда още обвързване на минималното обезщетение за безработица с минималната работна заплата, след консултации със социалните партньори, транспониране на директивата на ЕС за гъвкаво работно време и гъвкаво използване на отпуски, създаване на дигитални трудови книжки, регламентиране на дистанционната работа в Кодекса на труда.

 

Партньорите са се договорили да се разработи дългосрочна стратегия по доходите, да има конкретни стъпки за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка, включително улеснен достъп до пазара на труда на работници с български произход и чуждестранни граждани, които са завършили образованието си в България.

 

В споразумението е предвидено дефиниране на енергийна бедност и минимално количество вода за питейни нужди и битово потребление в срок от 6 месеца, определяне на кой и как се предоставя целевото подпомагане; изработване на цялостен механизъм; въвеждане на линия на енергийна бедност за използване само за дългосрочни мерки; разширяване на обхвата и финансиране на текущата програма за енергийно бедни домакинства.

 

Заложено е и приемане на национална стратегия за детето и дефиниране на понятията благосъстояние и детска бедност в срок от 12 месеца, като и преглед на ефективността и разходите на центровете за квалификация и преквалификация в срок от 6 месеца.

 

В споразумението е заложено преразглеждане на стратегията за дългосрочна грижа: електронно управление на услугите в домашна среда, включително на патронажна грижа, преразглеждане на капацитета, качеството и ефективността на услугите, обособяване на грижата за възрастни хора с отделен бюджет, като част от здравната грижа. Заложено е да има дебат по темата грижата да бъде част от осигурителната система или от социалното подпомагане.

 

Създаване на пътна карта и регистър на всички групи с необходимост от социална подкрепа, анализ на използването на ваучерите за храна и прецизиране на месечната база и квотата, съкращаване на документооборота за използване на социални услуги и намаляване на администрацията, както и електронно управление и единна система на социалните плащания и услуги, се залага в споразумението.

 

Предвижда се и създаване на регистър за насилници и педофили, с влезли в сила присъди и решения с изричен ограничителен характер при предоставяне на определени административни услуги и механизъм за координация между институциите, се предвижда в споразумението. Да се постави на обсъждане изграждането на механизъм за засилване на превенцията, например в случаите на регистрирани и проверени сигнали преди наличието на активна присъда, си поставят за цел коалиционните партньори.

 

Заложени са и съвместни проверки между НАП и ГИТ и засилен контрол, след провеждане на тримесечна разяснителна кампания, големи глоби и криминализиране на доплащането на ръка над официално договорените плащания за труд. Под санкции ще попадат работодателите, счетоводителите и работещите.

 

Постигнат е консенсус за необходимостта от допълнително обсъждане, анализиране и предоговаряне на обществено обсъждане в рамките на 3 месеца на следните политики за младите семейства: еднократна помощ при раждане на първо дете 500 лв.; второ дете 1000 лв.; трето дете 1500 лв.; всяко следващо по 200лв.; увеличаване на еднократната помощ за майки редовни студенти до 10 минимални работни заплати ; еднократна помощ до 10 минимални работни заплати за родители, които са се осигурявали през последните 24 месеца; еднократна помощ до 300лв. за всички деца от 1-ви до 4-ти клас, давана в началото на всяка учебна година.

 

Ще бъдат обсъдени и възможностите за данъчен кредит в размер на 6000лв. за дете на работещи родители; нулев ДОД върху доход от труд на лица под 26г; безплатни учебници за всички ученици от 1ви до 12ти клас; безплатни инвитро процедури; месечна добавка на база заетост за родители, които живеят и се осигуряват в България в размер на 24 минимални работни заплати, платени на равни месечни вноски до навършване на 7 години на детето; еднократната помощ за ученици да бъде въведена за всички класове от 1 до 12 и да бъде обвързана с присъствието на децата в училище.

 

Споразумението си поставя за цел и осигуряване на достатъчен брой на ясли и детски градини, създаване на постоянни комбинирани стимули за връщане на родителите на работа; транспониране на директивата за баланс на личен и професионален живот и директивата за прозрачност на трудовите взаимоотношения.

 

В рамките на 6 месеца да се направи анализ за справедлива актуализация на пенсиите и създаване на нов механизъм, който да е устойчив във времето, се предвижда в споразумението. Заложен е пълен анализ на пенсионната система и план за цялостна пенсионна реформа с оглед базиране на реалния принос към системата съвместно със социалните партньори; анализ на категориите труд за пенсиониране; възможности за повишаване на коефициента на заместване на дохода; увеличаване на тежестта на всяка година трудов стаж след пенсионна възраст.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *