Партньор на Проватон
 СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Сподели в

Уважаеми членове на академичния и административен състав на университета, скъпи студенти,

Във връзка с публикувани и разпространявани в медиите, публичното пространство, включително и с изпратени на електронните пощи на наши преподаватели съобщения относно хода на съдебния спор между бившия ректор Росен Василев и университета, породени от издаването на заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение с ТУ – Варна, поради установено плагиатство в научните му трудове от Комисията по академична етика към Министъра на образованието и науката, изразяваме следното становище:

Коректното, професионално и добросъвестно отношение изключва коментирането на неокончателни съдебни актове, каквито са – решение №749/22.02.2019г.  по гр.д. №18698/2018г. на Районен съд – Варна и решението от 02.05.2019г. по в.гр.д. №545/2019г. на Окръжен съд Варна. Гражданското съдопроизводство в България е триинстанционно и докато не е налице влязъл в сила съдебен акт не могат да бъдат правени никакви изводи, нито относно законосъобразността, нито относно незаконосъобразността на определен правен акт. Още повече при хипотеза, при която е налице приложение на новоприета норма на закон, при която липсва каквато и да е административна и съдебна практика. До постановяване на окончателно решение по правния спор никой няма право да твърди, че обжалваната Заповед ЛС-413/14.11.2018г. на проф. Р.Димова е незаконосъобразна.

Не без значение е обстоятелството, че правните промени в ЗВО и ЗРАСРБ приети и влезли в сила с измененията на тези закони от 04.05.2018г. бяха извършени за да уредят именно специфичния случай “Росен Василев”, възникнал в нашия университет, във връзка с компрометиращото научния и образователния му облик поведение.

Въпреки правилото да не се коментират невлезли в сила съдебни актове, с оглед опитите изкуствено да се създава напрежение в университета чрез разпространението на неточна и непълна информация, заявяваме следното:

Отстраняването на Росен Василев като ректор и като член на академичния състав е предмет на разглеждане не на едно, а на две съдебни производства, които макар и свързани помежду си имат самостоятелен и независим характер.

Прекратяването на мандата на Росен Василев, като ректор става с издаването на Заповед РД 09-3271/13.11.2018г. на Министъра на образованието и науката, а Заповед ЛС-413/14.11.2018г на назначената с горецитираната заповед ВрИД Ректор проф. Р. Димова прекратява единствено трудовото му правоотношение като „професор” и член на академичния състав.

В този смисъл не може да не направи впечатление пълното противоречие в мотивите на Върховния административен съд и Окръжен съд Варна, пред които са подсъдни двете дела, по отношение тълкуването на това принципно положение.

Върховният административен съд в Определение №6286/24.04.2019г. по адм.д. №3549/2019г. посочва че: „мотивната част на заповедта на Министъра на образованието и научката, както от фактическа, така и от правна страна сочи безспорно „отстраняване” на ректора в рамките на мандата му”.

В същото време Окръжен съд – Варна посочва, че е „извън правомощията на временно изпълняващия длъжността ректор да прекрати трудовото правоотношение на ректора, което е възникнало от избор”.

Окръжен съд – Варна също посочва „че правомощията на ВрИД ректора се свеждат  до възможност за отнемане на научна степен или на академична длъжност, докато длъжността ректор е ръководна административна, а не академична длъжност и че може в съответствие с разпоредбата на чл.58 ЗВО да бъде отнета академичната длъжност „професор”, след което да се сезира Общото събрание на академичния съвет за отзоваване на ректора”. (мотивната част на решението е цитирана буквално като прави впечатление използването на конструкцията „Общо събрание на академичния съвет”  какъвто орган на академично управление не е предвиден в ЗВО).

По този начин две различни съдилища на Република България тълкуват един и същ акт по коренно различен начин – според ВАС актът на министъра освобождава от административната длъжност „ректор” Росен Василев, според мотивите на Окръжен съд – Варна – за това е необходимо изрично решение на Общото събрание на академичния съвет (какъвто орган няма).

Предвид явното наличие на предпоставките, предвидени в чл.280 ГПК, ръководството на Технически университет – Варна ще обжалва решението на Окръжен съд – Варна пред Върховния касационен съд на Република България, който единствен окончателно има право да реши този казус. До произнасянето на тази инстанция правното положение остава непроменено, като никой няма право да претендира права, породени от несъществуващи правни основания.

От материалите по делото, подсъдно на Окръжен съд – Варна, силно впечатление прави и абсурдното обстоятелство, че макар публично Росен Василев да се титулува като „професор” и в действителност до момента на прекратяване на трудовото му правоотношение да е заемал тази академична длъжност, което е публично известно и безспорно – в личното му трудово досие трудов договор за заемане на тази академична длъжност липсва! Това му дава основание официално да претендира пред съда, че той никога юридически не е заемал подобна длъжност в университета! В трудовото му досие е  налице единствено анекс към трудовия му договор, като заемащ длъжността „ректор” за повишаване на размера на трудовото му възнаграждение в размер, равен на този за заемане на длъжността „професор”. Това представлява  грубо нарушаване на трудовото законодателство и правилата за сключване на трудовите договори във всеки един български университет.

Настоящото ръководство, чийто мандат приключва след по-малко от два месеца, прави пълна проверка на всички сключени договори по време на управлението на Росен Василев. Изяснява се финансовото състояние на университета, откриват се и се отстраняват несъответствия и нарушения, изпълняват се препоръки, получени в одитни доклади на многобройни контролни държавни органи, компенсират се сериозни забавяния в акредитационните и други академични  процедури.

В заключение ръководството на Технически университет – Варна изразява вярата си в българската съдебна система, призовава за разум и спокойствие членовете на академичния и административен състав, уверява хилядите си студенти, че ТУ Варна притежава необходимите твърдост и воля, да поеме по нов път, в съответствие с традициите и авторитета му, създадени през годините.

Българската общественост може да бъде спокойна за развитието на ТУ Варна, като резултатите от извършваните промени ще бъдат скоро видимо явни и несъмнени! Технически университет – Варна ще бъде отново единствено дом и храм на академизма!

С уважение:

проф. Венцислав Вълчев, ректор на Технически университет – Варна

ръководство на ТУ – Варна

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *