Партньор на Проватон
 ТУ Варна: Студентите от специалност ”Социален мениджмънт” – с широки възможности за професионална реализация

ТУ Варна: Студентите от специалност ”Социален мениджмънт” – с широки възможности за професионална реализация

Сподели в

Хуманната специалност на ТУ-Варна с обучаваща катедра „Социални и правни науки” е класирана в челната тройка на рейтинга на висшите учебни заведения в България за направлението „Социални дейности”. От създаването й през 2007 година до сега с тази специалност са дипломирани над 500 социални работници. В момента се подготвят 260 бакалаври и магистри при изцяло запълнен държавен план-прием, съгласно нормативите на МОН. За учебния процес, за реализацията на дипломираните по специалността разговаряме с основателя на катедрата и настоящ зам.-ректор на университета доц. д.н. Тошко Петров.

– Много са нуждаещите се от социална подкрепа в страната и в тяхна помощ са милосърдни, отговорни хора, каквито се обучават при вас, доцент Петров. Но е нужно не само добро сърце и съпричастност, а и специализирана подготовка.
– Въпреки, че в специалността „Социален мениджмънт” се изучават социални науки, необходимо е възпитаниците ни да познават и редица закони и норми от правната система. За бъдещата им работа по различните целеви програми е важно да са усвоили нормативните документи по Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за интеграция на хората с увреждания. За да се справят с решаването на проблемите на лица в неравностойно положение с физически и ментални увреждания, предоставяйки им адекватни социални услуги, обучаващите се трябва да бъдат добри психолози, педагози и дори социолози. Всички тези умения, колкото и да ги имат изначално като личности, те ги доразвиват чрез редица наши учебни дисциплини. Към тях се включват и дисциплините от семейното право – осиновяване, приемни родители, деца в риск с разведени родители и останали без надзор. В това отношение, освен обучението в бакалавърска степен, имаме и пет магистърски програми за кадри с по-висока степен на подготовка и с възможности да заемат ръководни длъжности в социалната сфера.

– В какви институции, свързани със социалните дейности, заемат работни позиции дипломираните студенти?
– Реализират се главно в структурите на Държавната агенция за социално подпомагане, към която са организационно обхванати регионалните дирекции и дирекциите за социално подпомагане. Само варненската дирекция обхваща 13 звена в различни селища от региона. Всяка Дирекция „Социално подпоматгане” е съставена от два отдела: за предоставяне на социални услуги и за подкрепа на хора с увреждания. Друга област за професионална реализация са отделите за закрила на детето, които са част от дирекциите за социално подпомагане. Наред с това в общините функционират дирекции „Превенции” и местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Голяма част от нашите студенти намират реализация и в неправителствения сектор като доставчици на социални услуги. Някои от тези организации ползват държавно финансиране, други – общинско или по европейски програми. Само във Варна има 30 неправителствени организации с подобна дейност.

Социалните услуги са основното направление за оказване на социална подкрепа на различните целеви групи нуждаещи се, за да могат те да водят нормален живот. Този вид услуги са 20 типа, обособени в 2 основни групи: услуги в общността – семейна или близка до семейната среда, и услуги, предоставени от специализирани институции. Спрямо втората група през последните години се полагат усилия за деинституциализирането им, т.е., техният брой ще намалява и постепенно ще бъдат закривани. Става въпрос за различните домове от досегашния тип като домовете за деца, лишени от родителски грижи или за такива с физически, с ментални проблеми. Тази трансформация от един вид грижа за децата в неравностойно положение в друг, по-подходящ за възпитанието им, се оказа сложна за изпълнение задача, затова съответната програма за тази цел беше продължена за окончателно изпълнение до 2022 година.

– С оглед на това в какви социални сектори ще са насочени грижите за децата от тези групи, студентите навярно вече усвояват съответните знания?
– Функциите на тези домове ще намерят по-доброто си продължение чрез социални услуги в центрове от семеен тип, т.е. с полагане на грижи за децата в семейна или близка до нея общност. Освен значително по-добрите битови условия, те ще учат в училища от общ тип и ще бъдат по-малко на брой в даден център, където ще им помагат специалисти. Във Варна вече са създадени 5 такива центъра и в тях работят много наши възпитаници. Изграждат се по европейски програми. Нашият град е един от малкото в страната със социална програма в това отношение, финансирана от общината за тези услуги в размер на 6 милиона лева.

– В последните години особен акцент се поставя за настаняването на деца в неравностойно положение в приемни семейства.
– Действително, много се работи по този въпрос. Създадени са специални центрове, в които се подготвят родители, пожелали да поемат отговорностите за деца от рискова среда, с упражнено насилие върху тях или лишени по социални причини от родителска грижа. За да се извади детето от неподходящата среда, се прави подбор на подобни приемни родители, които биват обучавани за интеграцията на децата в нова семейната общност. Някои от тях вземат доброволно за отглеждане такива деца заедно със своите, други се ангажират на професионален принцип, срещу заплащане. Към приемните родители се назначава социален работник, който изготвя планове за приобщаването, наблюдава и контролира процесите. Като пример за обучението ни в това отношение е достатъчно да отбележа само наградата „Проект на годината” на преподавателката ни доцент Ирина Тодорова, присъдена от холандската фондация „Лале”. Разработката представлява модел за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в община Варна. А докторската ни програма в професионално направление „Социални дейности” е с една от най-високите оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация. Наши студенти взеха първи награди от конкурса за най-добра дипломна работа, организиран от Община Варна и Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Варна. А преподавателите ни работят и като консултанти по различни социални практики, участват с доклади в научно-технически конференции.

Тук не можем да изброим всички видове центрове за социални услуги в помощ на хора в нужда, в риск. Но почти във всички тези звена от региона отлично се реализират възпитаници на „Социален мениджмънт” от ТУ – Варна. Директор на един такъв частен дом за възрастни хора в град Провадия е нашата докторантка Николинка Пейчева. Домът е създаден и финансиран от фирма „Пътища и мостове” ЕООД и е с отлични битови условия за настанените. Неотдавна там са били на стаж студенти от аналогично социално направление във Франция. Отговорните длъжности в социалния сектор на Община Варна редовно се заемат от наши възпитаници.

– Известно е, че те се реализират и на много места по света.
– Да, така е. Наскоро дипломата на наша студентка беше легализирана в Австралия и тя вече е на работа там като социален работник, а двама от студентите ни от Турция станаха зам.-кметове на общини в Истанбул. Други следват магистратура в европейски страни. Такъв е изборът и на много от студентите ни – чуждестранни граждани, които вече са магистри в европейски страни и в САЩ.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *