Партньор на Проватон
 Започна изграждането на обектите от проекта за подобряване на водоснабдяването и канализацията на повече от 330 000 варненци

Започна изграждането на обектите от проекта за подобряване на водоснабдяването и канализацията на повече от 330 000 варненци

Сподели в

Със 138,4 млн. лева европейски и собствени средства на „ВиК – Варна“ ООД ще бъдат изградени 22,5 км водопроводи и 81 км. каналзационни мрежи

Започна изграждането на два от обектите в проекта BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на стойност 138,4 млн. лв., от които 96,8 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне, по който работи „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД.

В резултат на реализацията на заложените в проекта дейности над 330 000 жители на Варна ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. В приоритетната си част това са живеещите във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна. В рамките на проекта ще бъдат изградени и реконструирани 22,5 километра магистрални и довеждащи водопроводи, 81 километра канализационни мрежи и нова канално-помпена станция.

Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура“ предвижда инвестиции за агломерация Варна на следните участъци: „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. “Княз Борис“ I“; „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО “Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. “Христо Смирненски“; „Реконструкция на канализационни клонове по бул.“Вл. Варненчик“; „Реконструкция на магистрален водопровод Варна- Златни Пясъци III етап.“; „Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, “Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци III етап.“; „Инженеринг на обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Дъскотна““;  „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Падина-Житница“; „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Игнатиево“; „ „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“

Освен до подобряване на услугите по водоснабдяване и канализация, ивестиционните мерки ще доведат до решаване и на екологичните проблеми с качеството на водите за къпане в зоната на „Офицерския плаж“ и Варненското езеро.

С изпълнението си проектът ще постигне основната си цел – изпълнение на нормативно установените задължения на Република България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за консолидирания район, обслужван от „Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при прилагане на регионалния подход за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), както и с тези на Директива 98/83/ЕО по отношение осигуряване на непрекъсваемост на водоснабдяването.

Инвестиционните намерения в проекта са насочени и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО).

Проектът стартира със следните обекти:

Обект: „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна“

Етап 1: Изграждане на канализационна мрежа с. Каменар, включваща клонове №180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 и 250“

Обект: „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“:

Етап 1: „Частично изграждане на канализационна мрежа в СО „Кочмар“ и СО „Сълзица“;

Етап 2: „Доизграждане на канализационна мрежа в СО  „Изгрев“, СО „Пчелина“, бул. „Христо Смирненски, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“;

Етап 4: „Реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016-0009-C02 (№Д-34-81/24.09.2019г.), за проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД“
Със 138,4 млн. лева европейски и собствени средства на „ВиК – Варна“ ООД ще бъдат изградени 22,5 км водопроводи и 81 км. каналзационни мрежи

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *