Партньор на Проватон
 Oдобриха проекта на Плана за интегрирано развитие на община Варна 2021-2027 г.

Oдобриха проекта на Плана за интегрирано развитие на община Варна 2021-2027 г.

Сподели в

Съветниците от ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество“ одобриха проекта на Плана за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021 – 2027 година. Това е най-същественият средносрочен стратегически документ, който определя приоритетите и посоката на развитие на региона за седем години напред.

Планът за интегрирано развитие на община Варна включва общо 292 проекта с 465 обекта, на обща стойност 2,856 млрд. лв. В приоритетния списък фигурират 37 обекта с обща индикативна стойност около 1 млрд. лв., уточняват от дирекция “Европейски и национални оперативни програми“, изготвили документа.

Планът е изключително важен, тъй като наличието му е необходимо условие Община Варна да кандидатства за финансиране с безвъзмездна финансова помощ и/или финансов инструмент през програмен период 2021-2027 г. Проекти, които не са включени в стратегическия документ, няма да могат да се възползват от ресурсите на националните програми. Като ключови моменти в развитието на морската столица до 2027 година са посочени околната среда, икономическият растеж, подобряването на техническата и транспортната инфраструктура, образованието.

Визията за следващите няколко години е изграждане на устойчиво бъдеще за Варна чрез интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората. Стратегическата рамка включва две цели – превръщането на Варна в “здравословен, съхранен и справедлив град, приспособен към изменението на климата“ и “водещ регионален лидер в интегрираното развитие на региона със знание и иновации“.

За постигането на целите са формулирани шест основни приоритета: “Зелен град“, “Социално справедлив и здравословен град“, “Многовековен и многообразен град“, “Иновативен и образован град“, “Териториална свързаност и достъпност“ и “Административен и регионален лидер“.

Следвайки методическите указания на МРРБ за територията на община Варна, са дефинирани 8 зони на въздействие, които обхващат както град Варна, така и петте села в общината и селищни образувания с изработен ПУП. Определени са 3 приоритетни зони, които имат най-голям потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината.

Една от тях е зоната за икономическо развитие (3B1), обхващаща територията между пътя I-2 (Варна-Русе) на север и ул. “Девня“ на юг, включително землището на село Тополи. Предвижда се разширяване на съществуващата Западна промишлена зона към Тополи, както и реализиране на инвестиции за развитие на индустриалната инфраструктура и подобряване на транспортната достъпност.

Другата приоритетна зона е Зоната с иновационен потенциал и принос към “Синия растеж“ (3B2). В нея влизат територии около Варненското езеро, включително Острова под Аспарухов мост. Досега те бяха извън полето на различните планове и стратегии, но могат да бъдат обособени и изпълнени с нов смисъл и важни за града функции.

Третият важен район – Зоната за благоустройство “Варна/градът в услуга на хората“ (3B3), покрива до голяма степен район “Одесос“. В нея влизат също териториите на всички висши учебни заведения заедно с корпусите, както и Аспарухов парк.

Фокусът през настоящия период е стимулиране развитието на територии и интегрирани инвестиции. Затова са предвидени възможности за коопериране със съседни общини. В агломерационния ареал на Варна попадат Аврен, Аксаково, Белослав, Долни Чифлик и Дългопол.

Следващата стъпка е Планът за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021 – 2027 г. да бъде внесен за гласуване в Общинския съвет.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *