Партньор на Проватон
 Завърши модернизацията на пречиствателна станция “Златни пясъци”, ползите за туристите и морето са огромни

Завърши модернизацията на пречиствателна станция “Златни пясъци”, ползите за туристите и морето са огромни

Сподели в

Официалната церемония във връзка с откриване на обект “Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-к.к.Златни пясъци“ ще се проведе на 23 ноември в курорта “Златни пясъци”.

Проектът се реализира от Община Варна с Асоцииран партньор “Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД.

В резултат от изпълнението на проекта са  изградени два отделни обекта:

Обект: “Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци“ – с което е предвидена технология за бъдещо натоварване от 72 122 е.ж. през летните месеци и 18 000 е.ж. през зимния период. Пречистените отпадъчни води ще отговарят на изискванията на Разрешителното за заустване в Черно море, включително със стъпало на пречистване на общ азот и общ фосфор. Водите ще бъдат отведени в пояса на санитарна охрана, на разстояние 2 200 м от брега по изграденото и въведено в експлоатация  през 2014 г. Дълбоководно заустване.

Обект: “Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в СО “Ален мак“, гр. Варна“ – с който са изградени са 4 главни гравитачни битови канализационни клона с обща дължина 3 740 м  и  190 сградни канализационни отклонения.

Отпадъчните води от новоизградените канализационни клонове се включват в действащите канализационни колектори за битови отпадъчни води, преминаващи през територията и заустващи в ПСОВ-Златни пясъци.

Проектът  има пряк положителен ефект и принос за повишаване качеството на живот и привлекателността на к.к. “Златни пясъци”, както и за подобряване на условията за развиване на туристическия сектор посредством намаляване замърсяването на Черно море.

Осигурено е необходимото пречистване, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО, чрез реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци.

Предотвратено е  замърсяването на Черно море с всички произтичащи от това екологични ползи, като част от целите на Плана за управление на водите в Черноморския басейнов район.

Постигнато е по-голямо покритие на канализационната мрежа в териториите, които отвеждат отпадъчните води в ПСОВ – Златни пясъци посредством частично изграждане на канализационната мрежа в СО “Ален мак”.

Дейностите са резултат от изпълнение на Проект № BG16M1OP002-1.005-0006 “Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”, финансиран чрез ДБФП № BG16M1OP002-1.005-0006-C01/26.07.2016 г., Процедура № BG16М1ОР002-1.005 “Втора фаза на проекти за изграждане на В и К инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос: 1 “Води” на ОП “Околна среда 2014-2020 г.”

Проектът се реализира от Община Варна с Асоцииран партньор “Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД.

Обща стойност на проекта е  37 150 155,07 лв. с ДДС

Източници за финансиране реализацията на проекта: Максимална стойност на ДБФП 28 658 890,06 лева без ДДС. Участие на Кохезионен фонд (ЕС) – 24 360 056,55 лв. , Национално финансиране –  4 298 833,51 лв., Община Варна – 8 491 265 лв.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *