Партньор на Проватон
 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

Сподели в

Девня, 18 юни 2021 г. Днес беше проведено редовно общо събрание на акционерите на “Солвей Соди“ АД, на което бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г., като печалбата, представляваща общият всеобхватен доход на дружеството за периода, е в размер на 93,8 млн. лева.

Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите печалбата за 2020 г. да бъде разпределена, както следва: да се разпредели дивидент от 14,77 лева на акция преди данъчно облагане на дивидента, платим на акционерите физически лица от 19 юли 2021 г. на каса във всички клонове на банка ДСК в страната. Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на лица, присъстващи в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД към датата на общото събрание на акционерите. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път от 19 юли 2021 г. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на това общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 19 юли 2021 г.

Също така Общото събрание освободи като член на Съвета на директорите г-н Тобиас Шапер, като избра за нов член на Съвета на директорите г-н Александър Блум, считано от 31.07.2021 г. Освен това, мандатът на Съвета на директорите беше продължен с нов 3-годишен период, т.е. до 30 юни 2024 г.

По-рано през годината, на 29.03.2021 г., беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите на “Солвей Соди” АД, което взе решение да намали броя на членовете на Съвета на директорите от 8 на 7 члена. Общото събрание освободи като членове на Съвета на директорите г-н Кристоф Клемант и г-н Ерик Вандер Ворст, като избра за нов член на Съвета на директорите г-н Давиде Папаверо. На заседание на Съвета на директорите, което се проведе на 30 март 2021 г., г-н Филип Керен беше избран за председател, а г-н Давиде Папаверо за заместник-председател на Съвета на директорите.

През 2020 г. мениджмънтът на компанията продължи да работи в четири основни сфери: здраве и безопасност на труда, които са пръв приоритет и ценност, грижа за околната среда, изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и оптимизиране на оперативните разходи. Направените инвестиции в „Солвей Соди“ АД и филиали допринесоха за надеждността и ефективността на инсталациите, намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда. През 2020 г. едни от значимите инвестиционни проекти са: изграждане на новата инсталация за производство на бикарбонат и продължаващото обновяване на инфраструктурата в содовия завод и ТЕЦ. През 2020 г. „Солвей Соди“ АД получи Сертификат за инвестиция клас „А” от Българската агенция за инвестиции  за проекта си “Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат”, който ще увеличи капацитета на производство на този продукт до 200 хил. тона год. в завода в Девня.

Новите инвестиционни проекти за пореден път потвърждават стремежа на „Солвей Соди“ към устойчиво развитие, прилагане на високи технологии и стандарти при опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората.

 

 

„СОЛВЕЙ СОДИ“, Девня, е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода с производствен капацитет от 1,6 милиона тона сода годишно. Калцинираната сода има широко приложение в производството на стъкло, на перилни и почистващи препарати, в металургията, силикатите и стъклените влакна. Содата бикарбонат обслужва пазарите на хранителни продукти, животинско хранене, пречистване на димните газове и в здравеопазването.

„Солвей Соди“ е приватизирано през 1997 г., с основни акционери белгийската научна група „Солвей“ (75 %) и турската група „Шишеджам“ (25 %).

 

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *