Партньор на Проватон
 Общината въвежда по-високи изисквания към почистването на Варна

Общината въвежда по-високи изисквания към почистването на Варна

Сподели в

Община Варна обяви нова обществена поръчка за сметосъбирането и сметоизвозването във Варна. Тодор Колев, директор на дирекция “Екология и опазване на околната среда” в Община Варна, коментира в интервю.

– Г-н Колев, какво предвижда новата обществена поръчка за боклука?

– Община Варна обяви нова обществена поръчка, която предвижда оптимизиране на броя, вида и разположението на съдовете, при запазване на същия обем или увеличаването му, като се предвидят по-големи, но по-компактни съдове с подобрени функции за съхранение – отваряне, затваряне, защита от разпиляване и течове, подобрен външен вид. Целта е максимално да се избегне разпиляването на смет по улиците.

Предвижда се още оптимизиране на технологията за събиране и транспортиране на съдовете, като това ще става чрез напълно машинно повдигане, изпразване и връщане на съдовете, съкращаване на времето между спиране на автомобила на точката за събиране и потеглянето му след извършените операции, намаляване броя на курсовете, с които се транспортира единица обем до площадката за обезвреждане.

Обществената поръчка е неделима по своята същност и не предвижда райониране, предвид че дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване са технологично обвързани помежду си, обосновани са в график, и са свързани със сложна организация на голям материален и човешки ресурс. В тази връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите, предмет на поръчката, трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор.

– Срокът на договора е за 5 години. Има ли нови изисквания към изпълнителите?

– Като конкретни изисквания към изпълнителите, Община Варна поставя внедряването на нова, автоматизирана система за събиране и транспортиране на отпадъци, в която се предвижда да се включат различни по размер съдове, поставени/монтирани както наземно (на повърхността), така и подземно или полуподземно.

Основна цел на възложителя е избраната при изпълнението на настоящата поръчка система и нейните елементи да послужат за основа и в рамките на период не по малък от 5 години да бъдат подменени възможно най-голям процент от използваните в момента съдове тип “бобър“ и пластмасови контейнери със съдове и контейнери, които да могат да бъдат обслужвани автоматично.

– Включено ли е изискване за миене на улици и пешеходни зони?

– Да, в дейностите е включено миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на градски транспорт, подлези, велоалеи и др. места за обществено ползване.

Предвидено е и миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади, както и миене на местостоянки на съдовете за битови отпадъци, на спирки на градски транспорт, подлези, надлези и други територии за обществено ползване с водоструйка, в т.ч. с добавен обезмаслител и дезинфектант.

– Какъв тип ще бъдат съдовете за отпадъци?

– Съдове за отпадъци са 1,1 м3 и 0,24 м3 с въвеждане на автоматичната система, там където е възможно, ще бъдат заменени до 80 % с контейнери за автоматично обслужване на отпадъци с обем от 2 м3 до 7 м3, съобразно етапи от графика за въвеждане на автоматичната система. Контейнерите от автоматичната система се предлагат с обем 2250, 3000 и 3750 литра.

Подмяната ще премине поетапно по следния график: етап 1 – ще заменим не по-малко от 10 % от общия обем на съществуващите съдове, а именно 726 м3 ; етап 2 – ще заменим не по-малко от 60% от общия обем на съществуващите съдове, а именно 4453.50 м3 – до изтичане на 12 месеца след стартирането на договора; етап 3 – ще заменим не по- малко от 80% (5757.33 м3) от общия обем на съществуващите съдове, а именно 6177.50 м3 – до изтичане на 17 месеца след стартирането на договора. В края на периода при напълно въвеждане на автоматичната система, съдовете от ръчната система също трябва да са нови.

– Има ли във Варна разделно сметосъбиране? Как се контролира?

– Има въведени системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци. Контролът се осъществява чрез извършване на извънредни и планови проверки на обекти, генератори на отпадъци. Предвиждат ли се кампании за гражданите с цел стимулиране на разделното сметосъбиране? Планират и се осъществяват кампании за разделно събиране на опасни отпадъци от бита, както и масово разпространени отпадъци. Предварително се обявяват графиците и местата за събирането им.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *