Партньор на Проватон
 Бързо и качествено правораздаване отчете Апелативен съд Варна

Бързо и качествено правораздаване отчете Апелативен съд Варна

Сподели в

Бързина и качество на правораздаването – това са основните изводи в годишния отчетен доклад на Варненския апелативен съд за 2019 г. Тази година, заради корона вирус епидемията и ограниченията за събиране на хора, той не беше представен публично. Документът е качен на интернет страницата на съда.

Ето и част от акцентите:

През 2019 г. постъпилите дела за разглеждане са 1913 или средно месечно по 159, което потвърждава тенденцията на ръст спрямо предходните години. Най-много са търговските дела – 798, гражданските са  658, а наказателните  457. На месец средно са приключвани по 153 дела. Решените в 3-месечен срок са 1598, което е 87% от всички свършени дела. Подобрен е показателят бързина в сравнение с предходните години. С това освен високата си квалификация, съдиите доказват и отговорността за спазване на времевите стандарти. До този извод води и фактът, че 96% от всички дела са с постановени съдебни актове в едномесечен срок след обявяване за решаване.

За качеството на съдебните актове говорят резултатите от касационната проверка. Миналата година пред Върховния касационен съд са обжалвани 493 актаВисшестоящата инстанция не е допуснала до обжалване актовете по 332 дела, което е 77,57%. Това е атестат за високото качество на решенията и присъдитеБроят на отменените съдебни актове е 55, което представлява 12,85%. Броят на делата с изменени актове е 41 – или 9,57%.

През миналата година се запази тенденцията за увеличаване на делата с фактическа и правна сложност и на тези, по които въззивният съд събира доказателства.

Апелативен район Варна обхваща шест окръжни съдилища – във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище. Най-много са постъпилите дела от Окръжен съд – Варна, следван от тези в Шумен и Търговище.

От Наказателното отделение отчитат, че се е увеличил делът на приключените в тримесечен срок дела – 86%  за 2019 при 79% за 2018г. Запазва се ръстът на изготвените в законовия срок съдебни актове – 97%.

Всеки от съдиите в Гражданското отделение е разгледал между 95 и 116 дела през годината. Тук акцентът е продължаващата тенденция за допускане и събиране на доказателства от въззивния съд, което води до отлагане.

70% от постъпилите в Търговското отделение дела са с предмет – материален спор, произтичащ от търговски сделки, в т.ч. застраховки, договори за кредит, изработка, продажба, лизинг. Едва 3 % от казусите са за дружествени спорове. 82 на сто от делата са свършени в тримесечен срок.

Инспекторатът на ВСС извърши две планови проверки на работата на Апелативния съд. Основните изводи са, че организацията и осъществяването на правосъдната дейност е на много добро ниво. Образуването, разпределянето, насрочването, разглеждането, решаването и изписването на съдебните актове съответстват на изискванията на закона. Качеството на въззивния контрол върху първоинстанционната дейност на окръжните съдилища от съдебния район е много добро. Спазени са законовите срокове на администриране на постъпилите жалби, протести и възражения, изпратени на въззивната инстанция. Организацията на съдебно – деловодната служба и воденето на деловодните книги също е на много високо ниво. Проверяващият орган отбеляза, че поощрение заслужава работата на съдиите от Гражданско отделение. Поддържането на висок процент свършени дела свидетелства за трайна тенденция и устойчивост на постигнатите отлични резултати в работата на съдиите от Гражданското и Търговското отделения. Високият процент  потвърдени и недопуснати до касационно обжалване съдебни актове и ниските проценти на отменените и частично изменените актове е атестат за високото им качество. Много добра оценка получи и организационната и управленска дейност на ръководството на съда. Затова екипът, извършил проверката не намери за необходимо да дава препоръки. Инспекторатът отчете, че за констатираните резултати безспорен принос имат както ръководството на съда, така и съдиите и съдебните служители. Работата на администрацията спомага за бързото икачествено обслужване на гражданите, за утвърждаване на авторитета на институцията. Добре подбраният състав на съдебните служители допринася за добрите резултати при насрочването, разглеждането и решаването на делата в срок.

Съдилищата от апелативния район изпълниха повече дейности в комуникационната сфера и обхванаха по-голям брой участници. Чувствително се засили взаимодействието с младите хора, с цел повишаване на юридическата им грамотност и основните им познания за работата на органите на съдебната власт. В различните кампании, инициативи, проекти и събития участваха близо 6 хиляди младежи от над 80 училища и два университета, което е ръст с 50%, в сравнение с 2018 г.

Отчетените резултати са резултат от професионалното отношение, отговорността и мотивираността на екипа на Апелативен съд – Варна.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *