Партньор на Проватон
 Говори председателят на Търговското отделение в Апелативен съд Варна

Говори председателят на Търговското отделение в Апелативен съд Варна

Сподели в

Интервю със съдия Анета Братанова – председател на Търговското отделение в Апелативен съд – Варна:

– Съдия Братанова, Търговското отделение е най-натовареното в Апелативния съд. По какъв начин новият режим се отразява на Вашата работа?

– Действително, Търговското отделение отчита най-висока натовареност в нашия съд. Постъпленията през минала и настоящата година доведоха до решение на Общото събрание на съдиите за “преразпределение“ на някои видове търговски дела в Гражданското отделение. Характерна особеност на работата в нашето отделение е високият и постоянен ръст на бързи производства – обезпечения, спиране на регистърни производства, предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност и др. Затова сме свикнали да работим “на пожар“.

Единствените дела, чието разглеждане продължи в периода на извънредното положение, бяха тези по допускане, замяна и отмяна на обезпечителни мерки. Бяхме подготвени, че те няма да са малко, затова сформирахме екип от по двама дежурни съдии. В хода на извънредното положение се наложи да преструктурираме начина си на работа – постъпленията бяха толкова големи, че екипът от дежурни съдии не можеше обективно да обхване работата. Както всички останали, и ние работехме от вкъщи. Имахме дори произнасяния по частни жалби срещу актове на Окръжния съд за арест на кораби. Частни жалби пристигаха от всички окръжни съдилища в апелативния район.

– Какви са изводите за работата Ви по време на извънредното положение? 

– Освен организацията с дежурства, трябваше да се приспособим и към дистанционната работа, свързана с произнасяне и изготвяне на съдебни актове по приключили към датата на обявяване на извънредното положение производства. Апелативен съд – Варна е въззивен съд, т.е. актовете му се постановяват в състав от трима съдии. Дистанционното произнасяне се оказа истинско предизвикателство – свикнали сме да спорим и обсъждаме казусите непосредствено.

Работата ни налага преценка на доказателства, тълкуване на договорни клаузи, все неща, които трябваше да се изпълнят, но чрез съвременните технологии. Почти 70% от делата в Търговското отделение са обемисти и съдържат множество приложения. Дистанционната работа по тях стана възможна чрез техническата помощ на почти целия екип на съда. Мисля, че се справихме.

– С какво се променя работата на съда, адвокатите и вещите лица? 

– Засилени са мерките за безопасност и за спазване на физическа дистанция, съгласно указанията на ВСС. Насрочваме делата в по-ранен от обичайния начален час. Това ни дава възможност да заседаваме по–дълго, като избягваме струпването на хора и изчакването. Стремим се всяко дело да получава насрочване в “собствен“ час, на интервал от минимум 15 минути. Ще изоставим временно досегашната практика за насрочване на няколко дела през 30 минути.

Опитваме по-прецизно да прогнозираме времето за всяко дело с оглед фактическата и правна сложност и допуснатите доказателства. Въвели сме и вътрешен контрол от председателя на съда. В готовност сме да заседаваме и през летните месеци. Забелязах също, че в последно време рязко се увеличи броят на заявленията за дистанционен достъп до електронните досиета на делата. Вероятно тази тенденция ще продължи.

– Предвиждате ли събиране на много хора в залата, заради множество призовани по търговски дела? Има ли предстоящи такива заседания? 

– Няма висящи дела, които хипотетично могат да доведат до концентрация на много хора. Подобна опасност съществува единствено във въззивните производства, в които се обжалва решение за откриване на производство по несъстоятелност при наличие на множество кредитори. Голяма посещаемост е характерна и за някои отменителни искове по Търговския закон, заради особения начин на конституиране на страните.

Тежки са и оздравителните планове. Съдиите разполагат с правомощието да преценяват във всеки конкретен случай налице ли е прекомерно съсредоточие на хора, включително да отлагат разглеждането на подобни дела до пълно отпадане на епидемичната обстановка. Вече имахме заседание на състав от Търговското отделение и всичко премина нормално.

– За изминалите два месеца и половина има ли голямо натрупване на дела и очаквате ли забавяния?

– Спирането на процесуалните срокове, абсолютното “замразяване“ на работата по делата, неминуемо ще доведе до последващо “струпване“. Наясно сме с това. Подобна беше ситуацията през 2017 г., когато процесуалните срокове по всички дела, с изключение на бързите, бяха спрени в периода на съдебната ваканция. Сега обаче, насрочването на делата трябва да се съобрази с новите изисквания за безопасност, т.е. да се насрочват по-малко дела при предварително съобразяване на тяхната специфика и продължителност.

И всичко това – на фона на съществуващата свръхнатовареност на отделението, за която споменахме в началото на разговора. Възобновяването на процесуалните срокове ще рефлектира и върху работата на адвокатите. Затова ги молим да проявят процесуална дисциплина и да се стремят да не отлагат дела при дублираща се служебна ангажираност. В Търговско отделение никога не е било лесно. Познавам колегите си, ще се справим!

– Карантинният период доказа ефективността на новите технологии в съдебната система, включително видеоконферентните връзки. Вече е факт проект за промени в ГПК. Кои от тях са належащи?

– Похвална и отдавна чакана е инициативата за промени в ГПК, предвиждащи регламент за дистанционно изслушване на свидетели, вещи лица и страни. Много често назначаваме вещи лица към окръжните съдилища в рамките на апелативния район или от други населени места. Събираме показания на лица, живеещи извън областния град. Придвижването им, особено през зимните месеци понякога е затруднено. Явяването им е разход на време и средства. Всичко това би се спестило от процесуалната възможност за тяхното изслушване чрез видеовръзка.

Използвам случая да споделя още, че апелативните съдии много пъти сме предлагали възможност за промени в ГПК, предвиждащи разглеждането на въззивните дела в закрито съдебно заседание.

Не са рядкост делата, по които страните и процесуалните представители не са поискали събиране на нови доказателства, заявили са, че няма да се явят в открито съдебно заседание и предпочитат да представят писмени бележки. В такива случаи е препоръчително провеждането на открито заседание да отпадне. Това може да стане само при изрично искане на страните, тъй като правото на открит процес при условията на устност и непосредственост не може да се дерогира при други обстоятелства.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *