Партньор на Проватон
 Кои работодатели и как ще получат компенсация от 60% от брутните заплати на служители

Кои работодатели и как ще получат компенсация от 60% от брутните заплати на служители

Сподели в

Проектът на правителството засега е за подкрепа само на пряко забранен бизнес като хотели, ресторанти, кина, транспорт

Право на компенсация от бюджета на социалното осигуряване ще получат работодателите, които въз основа на нареждане от държавен орган заради извънредното положение са преустановили работата на предприятието, на част от него или на отделни работници или служители, но не са уволнили хората. Помощта ще е 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за засегнатото лице и ще е за максимум три месеца. Условието – служителят да бъде запазен на работа за поне 3 месеца след субсидията.

Това предвиждат текстовете на проекта на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение, с което “Капитал” разполага.

Според социалния министър Деница Сачева текстовете в момента се обсъждат с работодатели и синдикати и ще бъдат гласувани окончателно вторник или сряда.

От текста на проекта става ясно, че за компенсации няма да могат да кандидатстват работодатели в сектори, които са спрели дейността си поради извънредното положение, без това да е наредено с акт на държавен орган. Предвидено е постановлението да влезе в сила от 13 март – деня на обявяване на извънредното положение. (Пълния текст на проекта вижте в прикачения файл.)

Условия за получаване на компенсации

За компенсации могат да кандидатстват:

  • Работодателите, които са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни фирми с дейност в България
  • За месеца преди въвеждането на извънредното положение повече от половината от работниците и служителите им са наети в сектори, за които е наложена забрана или ограничение на дейността за този период. Дейностите, за които е наложена забрана, са изброени в списък – приложение към постановлението. Това са:

– Търговци на дребно в молове, но без търговците на хранителни стоки, напитки и цигари
– Различни видове пътнически транспорт
– Хотели и други подобни места за настаняване
– Туристическо и друго краткосрочно настаняване
– Ресторанти и заведения за бързо обслужване
– Питейни заведения
– Прожектиране на филми
– Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации
– Артистична и творческа дейност
– Други дейности в областта на културата
– Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
– Поддържане на добро физическо състояние.

  • Със заповедта за преустановяване на дейността е спряна работата на минимум половината от списъчния състав на персонала
  • Нямат задължения към държавата или към общината за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и лихви по тях
  • Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация
  • В периода на изплащане на компенсациите не получават финансиране от държавния бюджет, ЕСФ или други публични средства за заетостта същите работници и служители, чиято дейност е спряна
  • Запазват на работа хората, за които са получили компенсация, за не по-малко от 3 месеца след приключване на изплащането им
  • За периода, за който получават компенсации, не уволняват работници и служители поради: закриване на предприятието или на част от него, съкращаване на щата, намаляване обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни
  • През последните шест месеца нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на трудовото договаряне, задължението за уведомяване на НОИ, поддържането на ведомостите за заплати, изплащането на възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда и др. (чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност).

Кандидатстване

Кандидатстването за изплащане на компенсации ще става в съответното бюро по труда по месторабота на съответните работници и служители, за които се иска компенсация със заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението и документите към него се разглеждат от комисия, определена от директора на бюрото, в срок до 7 дни от подаването му, като декларираните обстоятелства се проверяват служебно през НАП и инспекцията по труда.

Задължение за изплащане на брутната заплата

Работодател, получил право на компенсации, е длъжен за този период да изплаща на съответните работници и служители пълното брутно трудово възнаграждение, като така разликата от 40% остава за негова сметка. В гласувания в петък закон за извънредното положение е записано, че ако работодателят не плати пълния размер на брутната заплата на работниците, за които са предоставени тези средства, той ще трябва да ги възстанови на ДОО. В проекта на постановление се добавя също, че работодател, който е получил компенсации, но не изпълни задължението си да запази на работа хората, за които са получени плащанията, включително и до 3 месеца след приключване на плащанията, ще трябва да възстанови получените суми със законната лихва от момента на получаването до окончателното им изплащане. Ако те не бъдат внесени доброволно към държавния бюджет, ще бъдат събрани принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Какво предвиди законът

Законовото основание за издаване на това постановление все още не е влязло в сила. То се съдържа в гласувания в петък закон за извънредното положение, където бе записана нова преходна разпоредба в Кодекса за социално осигуряване, според която: “По време на действие на този закон Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал.1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.”

В неделя президентът наложи частично вето върху закона за извънредното положение, което осуети намерението за бързото му обнародване в извънреден брой на Държавен вестник.

За другите опции в закона за извънредното положение, свързани с новите възможности за работодателите да реагират на кризата, вижте тук

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *