Партньор на Проватон
 Корнелия Нинова: Внесохме в парламента проект на решение за замразяване на битовите плащания

Ñîôèÿ (27 ìàé 2019)  öåíòðàëàòà íà ÁÑÏ ñå ïðîâåäå ïðåñêîíôåðåíöèÿ âúâ âðúçêà ñ èçáîðèòå çà áúëãàðñêè ïðåäñòàâèòåëè â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

Корнелия Нинова: Внесохме в парламента проект на решение за замразяване на битовите плащания

Сподели в

БСП е внесла в деловодството на парламента искане за мораториум върху битовите плащания.

Това стана ясно от пост на Корнелия Нинова в социалните мрежи

Ето какво написа лидерът на БСП във Фейсбук:

Днес внесохме в Народното събрание проект на решение за замразяване на битовите плащания – за ток, парно, вода и телекомуникации за срок отсега до един месец след отмяна на извънредното положение.

Както и забрана да бъдат спирани топлоподаване, електрическа енергия и водоподаване заради неплатени сметки.

В резултат на кризата много хора ще бъдат принудени да отсъстват от работа. Други ще бъдат съкратени.

Те не могат да си платят сметките в този период. Трябва да им помогнем, както направиха в Италия и други европейски държави.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *