Партньор на Проватон
 РИОСВ-Варна и БДЧР провериха строежа на брега на Варненското езеро

РИОСВ-Варна и БДЧР провериха строежа на брега на Варненското езеро

Сподели в

След сигнал за застрояване на брега на Варненско езеро в с. Казашко, общ. Варна, днес беше извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“, съобщават за Moreto.net от екоинспекцията. При проверката е констатирано изграждане на две постройки и бетонна стена (с височина около 1 м) в поземлен имот, частна собственост и понтонна конструкция.

След направена справка в Регистъра на защитените природни обекти в териториалния обхват на РИОСВ-Варна и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000, е установено, че територията не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ (обявена със Заповед №РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите).

След заснемане на терен с GPS устройство е установено, че констатираните строежи (бетонна стена и две постройки) попадат изцяло в регулационния план на с. Казашко, общ. Варна.

За имота през 2014 г. РИОСВ – Варна е издала Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за жилищно строителство с характер „да не се извършва ОВОС“.

За изграждане на модулна, понтонна конструкция, закрепена с котви към дъното на Варненско езеро, през 2014 г. от БДЧР е издадено разрешително за ползване на воден обект с титуляр „ХХМ“ ЕООД, гр. Варна. Понтонната конструкция е разположена във водите на Варненско езеро и не е трайно закрепена (бетонирана) към брега на езерото.

БДЧР не е издавала разрешителни по реда на Закона за водите за брегоукрепване или съпътстващи дейности в обхвата на разглеждания обект.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *