Община Варна е изпратила преписка за имот на ул.”Роза” в прокуратурата

Община Варна е изпратила преписка за имот на ул.”Роза” в прокуратурата

Община Варна бе сезирана от Инициативен комитет “Роза“ относно имот на същата улица с жалба, в която има изказани твърдения, че има извършени документни престъпления, свързани с придобиването на терена. В тази връзка Община Варна е изпратила преписката в Районна прокуратура – Варна, и по случая е образувано е досъдебно производство. Представителите на Инициативния комитет са писмено уведомени за това.

Въпросният имот е възстановен със съдебно решение на частни лица, а след това е включен в кадастралния план на Варна за 25-ти микрорайон. Община Варна  не е издавала разрешение за строителство за този поземлен имот, защото няма ПУП.

В Община Варна има искане за изработване на ПУП от собствениците на имота, което към настоящия момент е обжалвано от Инициативен комитет “Роза“ в Административен съд – Варна. Предстои съдът да вземе решение, с което Община Варна ще се съобрази, съобщават от пресцентър ана Община Варна.

В отворено писмо от Инициативен комитет “Роза“ и собствениците на сгради с адрес Гр. Варна, ул. “Роза” 21 , 23 А и 23 Б, се твърди следното:

“Във връзка с агресивните действия на групата лица, претендираща собственост над парцел на ПИ 10135.2553.405, ръководени от арх. Рашев, по поставяне на ограждения и контролиран достъп с частна охрана, МОЛИМ всички институции за незабавна намеса и прекратяване на това ОПАСНО беззаконие, като най- вече МОЛИМ г-н Портних да упражни правомощията си по ЗУТ и издаде Заповед за премахване на всички поставени ограждения ,техни елементи и частна охрана, опасни за здравето и живота на всички живущи в сградите, имащи лице към тези ограждения, като също така наложи мораториум за извършване на каквито и да е действия от тези лица до приключване на всички производства, изясняващи собствеността на парцела и до момента в който Община Варна вземе решение за действията си в този конкретен казус.

Все още висящо е образуваното съдебно производство относно невярното съдържание на НА от 1997г. , инициирано от Кмета на Община Варна, но въпреки това въпросните лица насилствено поставят ограждания на основание на този придобивен документ и без оглед на факта, че тези ограждения силно влошават условията на експлоатация на всички вече съществуващи обекти, достъпа до който е силно ограничен, а за някои от тях дори невъзможен, поради липса на улици към лицата на тези обекти.

Поставянето на ограждания на места на по –малко от 4 метра от входовете на жилищни сгради и обекти с обществен достъп нарушава противопожарните проекти на всички сгради и ги поставя в незаконно положение без лице към улица и какъвто и да е автомобилен достъп до сградите.

Не става ясно на какво основание се извършват или позволяват подобни действия след като имаме отговор от дирекция “Общинска собственост“,че е установено ,че Община Варна е в идеална съсобственост със тези лица.

Молим да ни се отговори дали тези действия се извършват със съгласие на Община Варна или със съгласие на кмета на Община “Приморски” и ако да на какво основание. Тъй като по силата на чл.12 от ЗУТ поставянето на мрежи, представлява строеж и за това действие е необходимо да има влязъл в сила ПУП-ПРЗ на парцела, като мрежи могат да се поставят единствено по линията на застрояване на един парцел, съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ. Този парцел все още не е урегулиран, няма допуснато застрояване в него, няма определена линия на застрояване, камо ли има предвидено ограждане с мрежи в ПУП-ПРЗ. Поради всичко изброено, поставянето на тези телени ограждения представлява НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, независимо изяснен ли е въпроса със собствеността или не. Общината следва да издаде Заповед за премахването му незабавно, тъй като тези действия са незаконни, независимо дали са извършени от собственик или не.

Не става ясно на какво основание Община Варна стои безучастна при такова силно нарушение на закона, представляващо опасност за живота на хората!

Именно настоящата ситуация, доказва основателността на всички наши искания за последните 10 години, свързани с крайната необходимост Община Варна да възстанови собствеността си над този неправилно частично реституиран парцел с цел изграждане необходимата инфраструктура на вече построените сгради, както и с цел облагородяване на района.

МОЛИМ, Община Варна да отговори на всички наши искания за последните години, поради очевидната ескалация на ситуацията, която ще доведе единствено до негативни последици. МОЛИМ за незабавна намеса и издаване на гореописаната Заповед и вземане на решение по отношение на изграждането на второстепенната улица в ПИ 10135.2553.406 и облагородяване на това малко останало незастроено място. Очевидно упражняването на каквито и да е собственически права от частни лица на тази територия води единствено до влошаване на условията на експлоатация и живот на вече съществуващите обекти, което доказва силната необходимост Община Варна да възстанови собствеността си над тази територия за обществени нужди и благоустрояване.

С УВАЖЕНИЕ:

Инициативен комитет “Цветен квартал:

Собственици на кооперации и къщи:

ул.”Роза” 21,23а, 23б ул. “Синчец”

Leave a Reply
Your email address will not be published. *