Партньор на Проватон
 Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Св. Марина“ с най-пълно оборудване в страната

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Св. Марина“ с най-пълно оборудване в страната

Сподели в

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Св. Марина“-Варна е единственият център в България, в който се прилагат всички съвременни техники на облъчване при карцином на белия дроб – от най – ранния стадий до последния метастатичен стадий, самостоятелно и в комбинация с другите онклогични методи.

 

Благодарение на високотехнологичното оборудване, с което тя разполага и прилагайки световните стандарти за лечение, се затваря цикълът на комплексно онкологично лечение на белодробния карцином.

 

Видовете лъчелечение са радиохирургия за първичния белодробен карцином с цел радикално излекуване, радиохирургия при мозъчни метастази или при резецирани мозъчни метастази, с оглед съхраняване на качеството на живот на пациента, стандартно фракционирано лъчелечение, съчетано с химиотерапия, при локо-регионално авансирал карцином на бял дроб-недребноклетъчен и дребноклетъчен за удължаване на преживяемостта, палиативно лъчелечение при много авансирало заболяване за облекчаване на симптоми.

 

Карциномът на белия дроб е изключително агресивно заболяване, което води до голяма смъртност, много често дава метастази извън гръдната клетка и рядко се хваща в ранен стадий.

 

При голям процент от пациентите метастазите в мозъка са първа проява на заболяването, налагащи неврохирургичната операция, чрез която се отстранява метастазата, причиняваща симптомите. При отстранена метастаза, на болния се провежда радиохирургия на резекционната кухина, с оглед съхраняване неврокогнитивните му функции. На тази тема проф. д-р Елица Енчева, ръководител Клиника по лъчелечение към УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна, през октомври 2019 г. е и първият български лъчетерапевт, лектор на обучителен курс на Международната асоциация по радиохирургия (ISRS). При установени мозъчни метастази, неналагащи спешна оперативна интервенция, радиохирургията в мозъка е водещ неинвазивен метод за унищожаване на туморите в мозъка.

 

Съвременната лъчетерапия е изключително щадяща, не води до сериозни странични ефекти и има висок принос към прежимяемостта на българския пациент, уточнява проф. Енчева, Тя не е инвазивен метод на лечение, намира приложение във всеки един стадий на карцинома на белия дроб и представлява облъчване с високо енергийни йонизиращи лъчения, в следствие на което се унищожават раковите клетки или се спира тяхното размножаване.

 

Лъчетерапията може да е алтернатива на хирургичното лечение при много ранен недребноклетъчен карцином на белия дроб чрез методът радиохирургия, който постига при пациентите подобна преживяемост и локален контрол както хирургичното лечение. При тази техника големи дози високоенергийни рентгенови лъчи се фокусират само в тумора и унищожават раковите клетки при възможно най-малко засягане на здравия бял дроб и околните здрави тъкани. Пациентите не развиват никакви странични реакции и не усещат самото лечение, а ефектът бива оценен на базата на последващите контролни образни изследвания. В тази връзка, Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна разполага с единствен по рода си линеен ускорител за радиохирургия, който има възможност, както да визуализира движенията на тумора при свободно дишане, за да попада винаги на хода на лъча, така и при пациенти в добро общо състояние, чрез задържано дишане да го обездвижи. По този начин се гарантира, че туморът ще се облъчи с максималната доза, и че околните здрави тъкани ще получат минимална доза.

 

При пациенти, които са в стадий неподлежащ на оперативно лечение, но все още разпространено заболяване само в гръдния кош, водещ локален метод, който е алтернатива на хирургията е лъчелечението. За да се засили неговия ефект и за постигане на по-добри лечебни резултати, е необходимо да бъде съчетано със системно лечение, а именно химиотерапия, заявява проф. Енчева.

 

Клиника по лъчелечение, към УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна, с ръководител Проф. Енчева, заедно със специалистите от Клиника по медицинска онкология, първи в България през 2016 г. въвеждат този комбиниран метод на едновременно лъчехимиолечение, както при недребноклетъчен, така и при дребноклетъчен карцином на белия дроб. Те са единственият център в България, където пациентите могат да получат този вид комбинирано лечение и в последствие, при постигане на добър отговор, да се възползват от предстоящата да се въведе поддържащата имунотерапия. Опитът на Клиниката с тези пациенти, които биват наблюдавани ежедневно от лъчетерапевт и химиотерапевт, показва, че болните отлично понасят комбинацията от двата метода и не се установяват по-силно изразени странични ефекти.

 

Скоро и в България пациентите с недребноклетъчен белодробен карцином в локорегионално авансирал стадий, ще могат да се възползват от това изключително актуално и успешно лечение, стандарт от скоро в световен мащаб – поддържаща имунотерапия. Тя консолидира ефекта на лъче-химиолечението и води до удължена преживяемост на тези пациенти.

 

За да бъде взето правилното решение за всеки пациент и да не бъде пропуснат някой от важните методи за лечение, е изключително важно болните да бъдат обсъждани на мултидисциплинарен туморен борд едновременно от хирург, лъчетерапевт и медицински онколог. Успешните резултати изискват също и комбинация от лечебни методи и техники – хирургично лечение, лъчетерапия, радиохирургия и лъче-химиотерапия.

 

Всички тези методи за лечение на пациенти с белодробен карцином са поети от НЗОК.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *