Партньор на Проватон
 Започва изграждане на кръговото кръстовище на бул. “В. Левски”, ул. Пеячевич” и бул. “Девня”

Започва изграждане на кръговото кръстовище на бул. “В. Левски”, ул. Пеячевич” и бул. “Девня”

Сподели в

Голямо кръгово кръстовище ще бъде изградено между бул. “Васил Левски“, ул. “Пеячевич“ и бул. “Девня“, с цел облекчаване на трафика. За реализацията на проекта има избран изпълнител. Стойността на проекта е 3,7 млн лв., започваме работа веднага след сключване на договор, което, ако няма обжалвания в КЗК, се очаква да се случи в рамките на месец”, обясни днес зам.-кметът Христо Иванов.

Както Varna24.bg съобщи,  новото кръгово кръстовище ше бъде на едно ниво, ситуирано в участъка от км 2+850 до ул “Девня“. Кръговото кръстовище да бъде с елипса с радиуси R1 = 23.5 м и R2 = 300.5 м. Обща дължина на елипсата да бъде 359 метра. Елипсата да бъде с 3 бр. ленти за движение с ширина 3.50 м. Байпасните връзки да бъдат с ширина на платното от 5.50 м на направлението бул. “В.Левски“ ул. “Пеячевич“ за дясно завиващите и по направлението от ул. “Девня“ посока “Аспарухов мост“ за движещите се направо МПС. Входовете и изходите по основното направление по бул. ” Васил Левски“ и улица “Девня“ да бъдат с по 2 бр. ленти за движение с ширина от по 3.50 м. и обща ширина 7 м.

По направлението на улица “Пеячевич“ да бъдат изградени съответно вход с 1 лента с ширина от 5.50 м. и изход с по 2 бр. ленти с ширина 3.50 м. общо 7.0 м. По направлението към улица “Райко Даскалов“ да бъде изградено вливане и отливане към елипсата съответно с R вливане = 12 м. и R отливане = 16 м. По направлението към улица “Пробуда“ да бъде изградено вливане и отливане към елипсата съответно с R вливане = 14 м. и R отливане = 16 м. Да се изгради остров за канализиране на движението и ширина на лентите за вливане и отливане – 5 м. В този участък да бъдат удължени и 2 броя съществуващи водостоци. Водосток на км 2+850 с размери 6/3.5 м да се удължи съответно с 18 метра и съоръжение при ул. “Девня“ с размери 12/4 м да се удължи с 29 метра.

Да се изгради нов облицован открит канал с дължина от 95 м между двете съоръжения. Да се събори съществуващо съоръжение на ул. “Пробуда“ поради отпадане на необходимостта от него. Надлъжен профил – Кръгово кръстовище в участъка от км 2+850 до ул. “Девня“ да бъде на едно ниво. Максимално допуснатия надлъжен наклон да бъде 4.00 %, а минималния да бъде 1.80 %. Минимален радиус на изпъкнала вертикална крива да бъде 1000 м. Минимален радиус на вдлъбната вертикална крива да бъде 1000 м.

Проектираният и съгласуван с възложителя габарит на отделните елементи е както следва: · Пътно платно 10.50 м (три ленти с ширина 3.50 м) · Бетонови бордюри 18/35 – двустранно · Тротоари от вибробресовани бетонови павета – двустранно (ляво – 1.00 м, дясно 1.50 м) Предложените габарит и напречни профили на булеварда, рампите и обслужващите платна да отговарят на изискванията за класа на улицата и проектните скорости. Конструкция на настилката – Постигане на проектните ширини да се осъществява чрез изпълнение на пътна конструкция тип “А“, за категория на движението “много тежко“, с горен основен пласт от асфалтови смеси и долен основен пласт от несортирани едрозърнести минерални материали.

Предвижда се изграждане на нови тротоари или да се възстановят съществуващите. Да бъде предоставено подробно описание на участъците с ремонт на тротоари и бордюри. В зоната на всички кръстовища да се предвиди направата на рампи за движение на инвалидни колички.

За постигане основната цел на проекта е задължително да се прочистят, възстановят или ремонтират всички отводнителните съоръжения (Уличните оттоци, ревизионните шахти и дъждовна канализация.). Всички водостоци да се почистят основно, като се оформят зоните при втока и оттока им. Да се предвиди изграждането на нова дъждовна канализация, която е комплектована в отделна проекто–сметна документация.

В участъка от км 2+540 до км 2+870 в ляво и покрай кръга от км 0+270 до км 0+290 в дясно съществуващата основа е неподходяща и силно преувлажнена от нерегламентирани води от квартал Максуда. В този участък в течение на времето са се наслоили и много строителни и битови отпадъци поради факта, че в този участък са се образували нерегламентирани сметища.

Проектът предвижда още да бъде изградено ново улично осветление в кръговото кръстовище. Засяганото от кръговото кръстовище в участъка на ул. “Девня” съществуващо улично осветление да се демонтира. При наличие на LED осветители, подменени по фонд “Козлудуй”, тъй като се водят на специален отчет, е необходимо точно да бъдат описани и съхранени. Да се използват стомано-тръбни стълбове с дължина 14,00 m и H=12,00 m над земята (обща височина с рогатката 13,00 м). Стълбовете да се изправят от външните страни на всяко улично платно на кръговото кръстовище, на връзките с булеварда и улиците, както и в островите (в двата тротоара на 0,70 m от външния ръб на бордюра) с разстояние между стълбовете в съответствие с направените светлотехнически изчисления, като са отчетени спецификите на съответните участъци. Върху тях на стандартна единична рогатка (тройна за стълбовете в островите) с дължина на рамото 2,00 m да се монтира LED осветително тяло. Всички осветители е необходимо да предоставят възможност да се управляват дистанционно oт система за интелигентно улично осветление с пълен мониторинг и управление на ниво индивидуален осветител “CityTouch” на Philips. Да бъдат изградени нови кабелни линии за захранване на предвиждените за монтаж нови стълбове за УО.

Общата мощност за УО на обекта да бъде до 6 kW. Захранването на уличното осветление да се осъществява от клоновете на УО на бул. “Левски”, ул. “Пеячевич” и ул. “Девня”. Да се предвиди използването на съществуващото захранване на осветителите по ул. Г. Пеячеви. При изграждането на подземни кабелни линии да се спазват следните нормативни изисквания. Под тротоарите и терените, където не преминават превозни средства, кабелите да се полагат на дълбочина не по-малко от 0,7 m. При полагане на кабелите успоредно на оста на тротоарите да се спазва разстояние от 0,70 m от платното за движение на автомобили или от велоалеята. При пресичане на улични платна, кабелите да се полагат на дълбочина не по-малко от 1m, като се изтеглят в PVC тръби.

Според конструктивната част на проекта трябва да се отведат в страни от строителния участък подземните води, които са установени на 3,50-5,00м. В участъка да се изпълни корекция на съществуващо дере със стоманобетонни коритообразни елементи, изпълнени на място. Да се удължи съществуващия плочест водосток с отвор 6m с водосток с кутиообразно напречно сечение, монолитно изпълнение. Дължината на новия водосток да бъде 20m, светъл отвор 6m, светла височина 3,35m. Пътната плоча да се предвиди с дебелина 45cm, стените с дебелина 35cm, дъно с променлива дебелина от 40cm по оста до 75cm в края. Върху водостока да се полага рулонна хидроизолация, защитена с предпазен бетон. Върху предпазния бетон да се положат пътните пластове. В учасъка има съществуващ плочест водосток, двуотворен 2x5m, с плочести елементи с дължина 560cm и размери на напречното сечение 42x100cm. Устоите и стълба са изпълнени с каменна зидария. Плочестите елементи са в много лошо състояние – липсващо бетонно покритие, силно корозирала армировка с намалено сечение на надлъжните пръти, скъсани стремена. Елементите в този вид не са в състояние да понесат предвидения в сегашните норми, подвижен товар. Да се предвиди монолитна пътна плоча излята на място върху плочестите елементи, които да служат само като оставащ кофраж. Новата пътна плоча да бъде така изградена, че да може да понесе всички натоварвания предвидени в нормите без помощта на съществуващите плочести елементи. Да се удължи съществуващия плочест водосток с отвор 2x5m с водосток със сдвоено кутиообразно напречно сечение, монолитно изпълнение. Дължината на новия водосток да бъде 30m, светъл отвор 2х5m, светла височина 2,60m. Пътната плоча е предвидена с дебелина 45cm, стените с дебелина 35cm, дъно с променлива дебелина от 40cm по оста до 65cm в края. Върху водостока да се полага рулонна хидроизолация, защитена с предпазен бетон. Върху предпазния бетон да се положат пътните пластове.

Според информацията в документацията съществуващото положение е следното:

В последния участък от км 2+150 до края кръстовището с улица “Георги Пеячевич”, северно от улица “Девня”, булеварда се движи по коритото на “Франга дере”. В настоящото си положение ул. “Г. Пеячевич“ има връзка само с ул. “Девня“ и ул. “Пробуда“ (ул.“Тодор Влайков“). Надлъжният наклон на участъка е от север на юг, от бул. “Владислав Варненчик“ към ул. “Девня“. Съществуващият габарит на улиците ”Г. Пеячевич” и ”Девня” се запазва. Отводнителни съоръжения – клонове на дъждовната канализация, които се засягат от новото трасе на булеварда – да бъдат реконструирани. Съществуващият охранителен канал – “Франга дере” да бъде изцяло реконструиран. Съществуващата вертикална сигнализация е в лошо състояние като пътните знаци са стари и корозирали. Хоризонталната маркировка на места е износена и след преасфалтирането трябва да се възстанови изцяло. Преобладаващите повреди по настилката, които се наблюдават са следните: дупки, ускорено износване на асфалтобетона, мрежовидни пукнатини, надлъжни единични пукнатини, напречни единични пукнатини, коловози. Крайната оценка е, че състоянието на съществуващата настилка се влошава и се наблюдава трайна тенденция за пълно разрушаване на положеният пласт асфалтобетон, което ще доведе и до разрушаване и на основата на настилката. Равността на настилката е незадоволителна. Отводняването на уличното платно е лошо поради нефункциониращи колектори на дъждовната канализация, слягания на настилката, малки напречни наклони и затлачени дъждоприемни шахти.

Според заданието проектът трябва да бъде реализиран до 12 месеца след началото на дейностите. Срокът за получаване на оферти от кандидати е до 5 април.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *