Партньор на Проватон
 Най-много добричлии са се преселили във Варна

Най-много добричлии са се преселили във Варна

Сподели в

Вижте живота, семейството и миграцията в града и региона в цифри

През 2018 г. в преселванията между населените места в област Варна са участвали 3 118 лица. От преселващите се в страната 7 453 са избрали област Варна за свое ново местоживеене.

Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Варна са Добрич – 8.4%, София (столица) – 7.2% и Шумен – 6.9%. Най-малко преселили се в област Варна има от областите Кърджали (0.1%), Перник и Смолян (0.2%).

През 2018 г. 2 167 души са променили своя настоящ адрес от област Варна в чужбина, а 2 327 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Варна.

Раждаемост

През 2018 г. в област Варна са регистрирани 4 296 родени деца, като от тях 4 275 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 138 деца, или с 3.1%. Коефициентът на обща раждаемост през предходната 2017 г. той е бил 9.3‰. Броят на живородените момчета (2 199) е със 123 по-голям от този на живородените момичета (2 076), или на 1 000 родени момчета се падат 944 момичета. В градовете и селата живородените са съответно 3 616 и 659 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.1‰, а в селата – 8.7‰. През 2017 г. тези коефициенти са били съответно 9.5 и 8.6‰.

С БЛИЗО 1000 ДУШИ Е НАМАЛЯЛО НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВАРНА ЗА ГОДИНА

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2018 г. средният брой живородени деца от една жена в област Варна е 1.44 и остава непроменен спрямо 2017 година. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.22 деца. Средната възраст на жените при раждане на първо дете също остава непроменена в сравнение с 2017 г. и е 28.1 години. През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Варна е 2 473, или 57.8% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните живородени деца е по-висок в селата (73.1%) отколкото в градовете (55.1%). Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.

Смъртност

Броят на умрелите през 2018 г. в област Варна е 6 201 души, а коефициентът на обща смъртност – 13.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава със 106 случая, или с 1.7%. Смъртността сред мъжете (14.1‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12.3‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 091 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (20.4‰) отколкото в градовете (11.8‰). През 2018 г. в областта са починали 24 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност е 5.6‰, като през 2017 г. той е 5.7‰, а през 2001 г. – 16.3‰.

Бракове и бракоразводи

Регистрираните юридически бракове през 2018 г. в област Варна са 2 177 – с 9 помалко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 81.8% (1 781) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 396 брака. Коефициентът на брачност е 4.6‰ и остава непроменен в сравнение с 2017 година. Броят на разводите през 2018 г. е 762 и е с 23 по-малък от този през 2017 година. От всички прекратени бракове 90.7% се отнасят за населението в градовете.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на област Варна се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението (с изключение на 2009 година). През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Варна е намаляло с 1 926 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 4.0‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 2.7‰, а в селата – минус 11.7‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2018 г. всички общини в област Варна имат отрицателен естествен прираст. Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който е положителен – 1 058 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *