Партньор на Проватон
 Варна посреща 2019 с най-голям проектобюджет и най-ниска безработица от 10 г.

Варна посреща 2019 с най-голям проектобюджет и най-ниска безработица от 10 г.

Сподели в

Варна посреща новата 2019 година с добри новини: С най-голям общ проектобюджет за последните 10 години – 475 млн. лв., и с най-ниска безработица за последните 10 г. По данни на Регионалната служба по заетостта  към 30.11.2018 г.  равнището на безработицата в община Варна е 2,8%, което е най-ниско за последното десетилетие, съобщи кметът Иван Портних на пресконференция, по време на която бе направен обзор на изминалата година и представени приоритетите за 2019 г.  „Разбира се, най-хубавата новина е увеличеният брой на новородени бебета във Варна през 2018 г., на фона на общия спад на раждаемостта в страната. В тази връзка, държа да отбележа, че през новата 2019 г. ще развиваме още по-активно общинската инвитро програма. За периода 2015 г. – 2018 г. по програмата сме отпуснати 503 000 лв. на 219 двойки с репродуктивни проблеми, родени деца са 40“, допълни кметът. В срещата участваха зам.-кметове и директори на дирекции в Община Варна.

 

По време на презентацията стана ясно, че през последните 5 години бюджетът на Община Варна постоянно нараства. „Спрямо 2013 г., когато влязох в мандат, увеличението е двойно. Тогава за някои общински съветници с дългогодишен стаж опцията Варна да има бюджет от 300 млн. бе в сферата на фантастиката. Ние доказахме, че това не само е възможно, но и изпълнимо. Бюджет 2019 е реалистичен и балансиран, със запазени всички социални придобивки“, каза кметът. Общата макрорамка от 475 000 000 лв, от която европейските проекти и програми са около  80 930 000 лв, може да търпи развитие, заради корекциите от преходни остатъци и обекти, които се разглеждат в момента. Проектобюджетът предстои да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет.

 

Кметът очерта няколко устойчиви тенденции в управлението на града: местните данъци на гражданите не се увеличават, общината работи без просрочени задължения, а проектите, които се реализират, включително с подкрепа от държавата, са на обща стойност 150 478 115 лв. Община Варна е с по-висок кредитен рейтинг – Дългосрочен ВВВ с перспектива, Краткосрочен А-3. „Поемането на общински дълг е форма на допълнително привлечено финансиране. Това дава възможност за нови инвестиции в града. Община Варна изпълнява всички показатели по Закона за публичните финанси, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост и е сред общините с най-добри параметри по тези показатели в страната. Важен показател не е размерът на дълга като обща сума, а дали погасяванията по него са правилно планирани и бюджетно разчетени“, поясни още кметът Иван Портних.

(Подробна информация за проектите и намеренията за поемане на дълг е достъпна на сайта на Община Варна –  презентация „Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг).

 

По приоритети:

Образование:  

През 2018 г. Община Варна въведе електронна система за прием в първи клас, което касае З967 деца. Тя бе внедрена след ефективната работа на електронния регистър за прием в общинските детски градини. Така се  гарантират ясни правила и прозрачност при приема на децата; По темата със създаването на полудневна организация на учебния процес бе извършена проверка на  базата. Изготвен е План за работа, който предвижда процесът да  протече в два етапа. Първи етап – до 5 години всички общински училища да въведат целодневна организация  за всички ученици от І – ІV клас.; Втори етап:  2026/2027г.  – за всички ученици до ХІІ клас.

За първи път бе въведено дуално образование в ПГГСД „Николай Хайтов“, което осигури директна връзка между учениците и бизнеса, което продължава и през тази учебна година;

Приключи ремонтът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, продължава на ПГГСД „Николай Хайтов“. Общо в двете училища се създават се по-добри условия за обучение за 1806 ученика, 120 души персонал;

Продължава работата по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на гр. Варна“, който обхваща 7 училища 3 детски градини. 10-те обекта са с обща РЗП 44 897 кв. м., засяга  общо 6 8 22 деца и ученици. Завършен е ремонтът на СУ „Найден Геров“.

През 2019 г. Приоритет № 1 за Община Варна остава образованието, което е с най-голям дял. Проектобюджетът на функцията е 139 476 000 лв,  като увеличението спрямо м.г. е с 20 897 000 лв. Продължават инвестиции в образователната инфраструктура, ремонт на дворовете в училища и детски градини – нови спортни и детски площадки, реализация на проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на гр. Варна“.

 

 Социални дейности:

2018 г.– Реализирана бе програма с 58 социални услуги, от които 26 за деца – с капацитет 913 души, и за възрастни – 32, с капацитет 2580 души. Осигурени са 1025 места са за обществена трапезария. Финансирана е дейността на 24 пенсионерски клуба – 2800 души.  Приета бе Програма за насърчаване активности на възрастните хора в социалния живот на Варна. Работи се по Проект “Общностен център за деца и семейства”, Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ – по ОП „Региони в растеж“, с основна цел да се осигури качествена грижа за лица с увреждания и техните семейства. В рамките на проекта се предвижда извършване на ремонт, обзавеждане, оборудване на две помещения в кв. „Аспарухово“, закупуване на микробус с платформа и предоставяне на услуги за 90 лица с увреждания.

2019 г. – Проектобюджетът на функция „Социални дейности“ е  16 573 000 лв, което е  увеличението е 986 000 лв. Приоритет остава надграждане на социалната програма, нови проекти в подкрепа на лица с различни форми на деменция, доставка на нови микробуси за хора с увреждания. Ремонти на социални заведения

 

Здравеопазване:

2018 г. – Поддръжка на 12 детски ясли, осигурено медицинско обслужване в 117 здравни кабинети в  училища и детски градини;  финансова подкрепа на здравни заведения – 810 000 лв. за апаратура и ремонти в МБАЛ „Св. Анна“  – за нов инструментариум за Клиниката по ортопедия и травматология; за основен ремонт на родилно отделение и отделението по неонатология. За апаратура и ремонти в СБАГАЛ-Варна  бяха осигурени над 465 000 лв; за СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ –  500 000 лв  за Система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия.

2019 г. – Проектобюджетът на функция „Здравеопазване“ е  20 892 000 лв, като увеличението е с 1 357 000 лв. Предвидено е увеличаване на средствата на общинската инвитро програма; Развитие на общинските оздравителни програми; Подкрепа на общинското здравеопазване.

 

Инфраструктура:

Част от изпълнените инфраструктурни обекти през 2018 са пробив на бул. “Сливница“ към ул. “Атанас Москов“, ремонт на ул. „Мара Тасева” ,ремонт на  бул. „Първи май”, нов парк във „Възраждане“, обновяване на Младежкия дом, нови спортни площадки с фитнес на открито, Синя зона – I етап, 2600 паркоместа.

Преходни обекти през 2019 – бул. „Васил Левски Левски“, ремонт на бул. „Народни будители“;   ОП „Региони в растеж”  – 6 проекта, ( 92,6 млн. лв); ОП „Околна среда ” – 2 проекта (37, 4 млн лв.); „Интегриран градски транспорт“ – втора фаза. Сроковете на изпълнение при подходящи метеорологични условия са – до края на април – бул. „Васил Левски“;  бул. „Осми Приморски полк“ – между бул.„Васил Левски“ и магазин Кауфланд;  бул. „Народни будители“. През лятото – ул. „Колони“, ул. „Цар Симеон“, бул.“Съборни“ – между „Сливница“ и „Владислав“, IV микрорайон във Владиславово,  район около ул. „Ана Феликсова“.

„Наред със завършването на мащабните инфраструктурни проекти, предстои да влезем в по-малките улици, които не са били обновявани с десетилетия. Ще започнем след завършването на основните булеварди“, заяви кметът Иван Портних.

 

Други проекти, по които Община Варна продължава да работи:

Рибарско пристанище – Програма за морско дело и рибарство“ – 13,7 млн. лв – срок 2020 г.

Развитие на инфраструктурата на Златните – ОП „Околна среда, 37,1 млн. лв –  срок 2024 г.

Подобряване качеството на въздуха в общината I фаза – ОП „Околна среда“ – срок май 2019 г.

Проектна готовност:

Проект за ремонт и модернизация на филиала на ТМПЦ – 7,1 млн. лв.

Проект за модернизация на НЧ „Петко Славейков“, Владиславово – 609 627 лв

Проект за реставрация на туристически обекти – 9, 7 млн. лв

Варна – Дестинация за четири сезона

 

Туризъм:

+16 % пътници на Летище Варна за 2018 г –  2 263 927 души, Германия, Русия (данните са от Летище Варна)

+3,5% реализирани нощувки до декември 2018 г.

Ръст на пазарите: Германия, Румъния, Полша, Франция, Великобритания, Израел, Чехия

Представяне на Варна в над 35 туристически изложения

ТИЦ –  първи сертифициран у нас от Министерството на туризма

 

Култура

Естетизация на градската среда -11 композиции, 12  паметни знаци. Резултатите са от Програмата е 2017 г., когато стартира, до момента, например- композиции „Арх. Дабко Дабков,  „Разходката”, „Очакване“; бюстови портрети на Кирил Шиваров, на полк. Милко Железов; скулптурите „Рибарят“ и “Звездоброецът” ; паметните плочи с барелефи на Георги Велчев, на Антим I, на Христо Ботев и д-р Шишков. Ще се работи за развитие на културния календар с нови проекти. За първи път най-старият фестивал – ММФ „Варненско лято“ ще започне през март. Тази година той завърши през ноември.

През 2019 г. Варна е Европейски град на спорта. Създадена е програма с над 200 събития, от които 50 международни. Успоредно ще се работи за нова спортна инфраструктура – изграждане на нови спортни и детски площадки, нови спортни комплекса – „Вл Варненчик“, Виница, ул. „Студентска“, продължава ремонтът на стадион „Спартак“.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *