Партньор на Проватон

Общи условия

Общи условия

Общи условия за използването на сайта (silnavarna.bg)

I. Общи положения
Преди да започнете да използвате сайта silnavarna.bg е задължително да прочетете Общи условия за използване (наричано по-долу само „Сайт”).
1. Тези Общи условия са договор между Вас и Сайта. Чрез тях получавате правото да ползвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазването на правилата и принципите залегнали в Общите условия. Със зареждането на интернет страниците на Сайта, Вие се задължавате да ги спазвате и декларирате, че сте запознат с тези Общи условия. При условие, че не сте съгласни, което и да е от общите условия по-долу, не използвайте сайта.
2. Сайта не носи отговорност за коментари и мнения на потребители.

II. Основни понятия
Понятията използвани в Общи условия са със следното тълкуване и значение:
1. “Потребител” е всяко физическо лице което зарежда и използва услугите на сайта

 1. “Услуга/и” на сайта са следните:
  – интернет достъп до предоставяните през интернет информационни възможности и данни на сайта;
  – участие в сайта чрез използване на функциите му за коментиране и други интегрирани системи за оценка и/или споделяне на информация;
  – изпращане на информация за публикуване и снимки;
  – получаване на бюлетин чрез електронна поща
 2. “Партньор” е всяко физическо или юридическо лице с което сайта се намира в договорни отношения, чрез които има право да предоставя различни услуги към Потребители на сайта.
  4. “Атаки” – Злонамерени действия на лица, които влияят на функциалността и съдържанието на сайта, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.III. Авторски права
  Всички права са запазени със срок от една година. Сайта притежава правата на интелектуална собственост върху дигиталните ресурси и информацията, публикувани на сайта. Те са обект на закрила по действащия „Закон за авторското право и сродните му права“. Използването им без изричното съгласие е нерегламентираното и представлява закононарушение и може да доведе до отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. При цитиране е задължително да се използва източникът с активна хипервръзка към оригиналният матирал.

Снимките на които не са посочени източниците в сайта са със свободен лиценз от google или facebook.

IV. Конфиденциалност
1. Ние гарантираме вашата сигурност на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн след попълнени форми. Разкриване е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване установеният законов ред.
2. Сайт може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта по своя преценка, като води статистика за действията на потребителите върху техните рекламни банери и линкове
3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него данни за целите на сайта. Потребителят може да се откаже от обработването на личните му данни със съобщение на писмено съобщение до Сайт.

 1. Ограничаване на отговорността
  1. Сайт желае да поддържа коректна информация това не означава, че инцидентно е възможно да възникват несъответствия или пропуски. Информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Сайта не носи отговорност при промяна на информацията от трети лица при злонамерени атаки.
  2. Сайт не носи отговорност при невъзможност да се достъпва информацията на сайта или  временно прекъсване на достъпа. Сайт не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
  3. Сайт не носи отговорност за информацията съдържаща се в други сайтове, които са свързани чрез технически средства в този сайт.
  4. Сайт има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 2. Сайтът се представлява от фирма “РИФОРМ КОРП” ЕООД, ЕИК: 205374317
 3. Сайт си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.
 4. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 15.10.2015 г.
 5. Сайтът не носи отговорност за съдържанието на публикации с цитиран източник.